Корекция на р. Слатинска

Възложител:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Срок на изпълнение:

От януари 2005 г. до юни 2005 г.


Характер на дейностите:

Изкопни работи в земни почви, направа на диги, екрани от водонепропускливи глини, насипи с баластра, кофраж, армировка и полагане на бетон, асвалтови настилки и бордюри на обект "Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. "Ив.Селимински" до ж.п. линията София –Пловдив – І етап"


още проекти