Офис сграда на Магекс-В

Възложител:

"МАГЕКС-В" ЕООД


Срок на изпълнение:

От Юни 2020 до Декември 2020


Характер на дейностите:

Демонтаж и събаряне на съществуваща сграда; изкопни работи; кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи; и изграждане на изгребна яма на обект "Преустройство на част от склад в офис и изгребна яма", който ще се строй в УПИ XV-2223, в кв. 62, местност с. Казичене, район Панчарево, по плана на с. Казичене с административен адрес: с. Казичене, ул. Околовръстна №68


още проекти