Път I-8 "Калотина-п.в. Храбърско"

Възложител:

“ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД


Срок на изпълнение:

От Юли 2019 г. до 2020 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с надстрояване на съществуваща подпорна стена, изграждане на втоци и оттоци и част от отводнителната мрежа на обект "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 "КАЛОТИНА-П.В. ХРАБЪРСКО" ОТ КМ 15+500 ДО КМ 32+449.08 И ЕТАПНИ ВРЪЗКИ"


още проекти