Ловеч - Корекция на река

Възложител:

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД


Срок на изпълнение:

От Август 2015 г. до Декември 2015 г.


Характер на дейностите:

Изпълнение на строителни и монтажни работи свързани с изграждането на покрит стоманобетонен канал в обект „Благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж.к. „Червен бряг“ – гр Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“


още проекти