С над 30 години опит в областа на строителството фирма "РАДО ОЛРАТ" ЕООД има множество изпълнени обекти в София и цялата страна и работи приоритетно в сферата на:

 • Водоснабдяване и канализационно строителство
  Изпълнени над 200 обекта с положени над 300 км тръби за канализационни колектори с диаметри от ф200 до ф1600 и водопроводни мрежи с диаметър до ф800. Изградени са стотици съоръжения като резервоари, шахти, преливници, дюкери и др.
 • Хидротехническо и хидромелиоративно строителство
  Изградени над 40 км съоръжения за корекции на реки, подпорни стени, брегоукрепване, чакълозадържатели, утайници, напоителни системи и др.
 • Високо строителство
  Изградени над 50 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, офисни, търговски и складови сгради, включително вертикални планировки и озеленяване.
 • Благоустройствена инфраструктура
  Над 30 обекта - паркове, площади, спортни и детски площадки.
 • Транспортна инфраструктура-изградени
  Над 50 обекта - мостове ново строителство и рехабилитация, пътища, тротоарни настилки, риголи, бордюри, улично осветление, кабелни ел.мрежи и др. Изпълняваме пълен инженеринг на строителни обекти.

"РАДО ОЛРАТ" ЕООД има партньорство както с държавни, така и с частни възложители.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи в І, ІІ, IV и V група. Внедрени са и сертифицирани интегрирани системи за управление по по стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 в обхвата на изпълняваните дейности.

Компанията разполага със собствен офертен отдел и извършва консултантски услуги в сферата на дейностите, които изпълнява. В кадрово отношение фирмата разполага с отлични специалисти, инженерен персонал и висококвалифицирана работна ръка.